Мой сайт Week-end/bazar/, 23.01.2022, 23:47
Приветствую Вас Гость | RSS
Меню сайта

Категории каталога
1 olan Allah [2]
Namaz [1]
Islamda asl namaz necadir?
Dastamaz [0]
Dastamazin alinma qaydasi
14 mesum [2]

Мини-чат
200

Наш опрос
Saytimizi neca dayarlandirirsiz?
Всего ответов: 36

Главная » Статьи » 1 olan Allah

Vaxt gozlamir...
"Islami mashquliyyat va oyuncaq sananlari va dunya hayatina aldananlari biz da qiyamat gununda unudariq-neca ki,onlar qiyamat gununa catmalarini unudub,ayalarimizi yalan sayirdilar."(araf-51)

 Bu Quran ayasi sana gostarir ki,biz insanlar na qadar nankoruq va Allahin biza baxsh etdiyi avazsiz nematlarin qarshisinda ona nashukurluk edirik.Hashr surasinin 21-ci ayasinda buyurulur:"Agar bu Quran daqlara nazil olsaydi,daqlar qorxusundan parca-parca olardi."

 Bas biz insanlar niya Qurana adi 1 kitab kimi baxiriq?Niya bu qadar arxayiniq?Yoxsa Allahin yaninda yuksak maqamimiz var?Allahin vacib bildiyi(namaz,oruc,pis amallardan cakinmak) va qadaqan etdiyi (icki,qeybat,qumar va s.)kimi amallara ahamiyyat vermayan insan axi neca ozundan razi ola bilar?Imam Ali(a)-in bu hadisi insanin Allah yaninda cakisini olcmak ucun daqiq 1 tarazidir:”Agar bilmak istasan ki,Allah yaninda na qadar cakin var,onda bax gor gunah edanda Allahin sanin yaninda cakisi na qadardir?”Yani,gunah edan zaman Allaha na qadar verirsansa,ela Allah yaninda da qiymatin o qadardir.Indi grak san Allaha na qdar qiymat qoyursan.Bazan san Allahin dargahinda ela pis  amallar edirsan ki,bu amali hec xirda ushaqin yaninda da etmazsan.Demali san Allaha xirda ushaq qadar da qiymat vermirsan.Va ya camiyyatda manfi axlaqa malik olan 1 qadin oz atasinin  yaninda ozunu  ela yaziq kimi aparir ki,baxsan deyarsan bundan aqillisi yoxdur.Lakin hamin qadin Allah yaninda an pis amallardan bela cakinmir.Cunki,Allahi va onun kitabini tanimayib.

 San ela bilirsan Quran sanin bu gunun barada xabar ?Ozlarini “dunyanin xilaskari”adlandiran,aslinda  isa Islam dovlatlarini zaiflatmak istayanlar ucun aye eshitmak istardinmi?”Onlara dedikda ki,Yer uzunda fasad etmayin,cavab verarlar-biz islah edirik,sulh yaradiriq.Bilin ki,onlar fasad toradirlar.”(Baqara surasi,12-ci aya)

 San ela bilirsan ozlarini insanlar yaninda Allah saviyyasina qaldiran Firon va Leninin bu gunku aqibati  barada aye galmayib?Bas gormursan ki,Allah onlarin hata casadlarini  bela torpaqda basdirilmaqa layiq bilmir?Tovba surasi 92-ci aye:”Bu gun sanin leshini yuksakliya atariq ki,sandan sonar galanlar ucun ibrat olasan,lakin insanlarin coxu bizim ayelardan xabarsizdirlar.”

  San ela bilirsanQuranda tayyara va raketlar barada aya yoxdur?Arrahman surasinin 33-cu ayasi:”Agar siz Yerin va goylarin sarhadlarindan cixmaq istasaniz cixa bilarsiz,lakin vasita lazimdir”Bashqa 1 ayada isa Allah buyurur:”Siz na Yerda,na da goyda  Allahdan yayina bilmazsiniz,ondan bashqa yardimciniz yoxdur.”(Ankabut-22)

 Bu dalillar basdir ki,san Allahin azamatini dark edasan.Indi isa gal Islamin insana baxsh etdiyi ustunluklara nazar salaq.Bazilari bela dushunurlar ki,Islamda qadina verilan huquqlar mahduddur.Lakin onlar yanilirlar.Galin muqayisa edak:Islam alaminda qadinla aila hayati qurmaq istayan har 1 shaxs  elcilik,nishan,kabin,toy va s. kimi marhalalardan  kecmalidir.Bir coxlarinin meyl etdiklari Qarb alaminda isa bu marhalalara hec ehtiyac duymurlar.Qadina olan ehtiyaci odamak istayan shaxs hec 1 manea  olmadan oz niyyatini hayata kecirir.Ehtiyacini odadikdan sonar isa yeni axtarishlara kecir.Belaca qadin camiyyatda cirkabi silmak ucun istifada edilib atilan askiya donur.Buradan gorunur  ki,bela camiyyatda qadin nainki azad olmur,hatta kishilarin kolasina cevrilir.Islam camiyyatinda isa qadinla aila qurmaq ucun yuxarida qeyd etdiyimiz marhalalardan kecmak qadina verilan boyuk qiymati uza cixarir.Magar qadin kiminsa cirkin maqsadini hayata kecirmak ucun yaranib?Magar qadin on agora yaranib ki,yeni model mashinlari reklam etmak ucun onlari acaib qiyafada mashinlara mindirib numayish etdirsinlar?Magar qadin on agora yaranib ki,onun foto-shaklini saqqiz kaqizlarina bukub sonar ayaqlar altina atsinlar?Magar Azarbaycan qadini “4 yaninda qiz var,kef ela”ifadasina layiq qadindir?Xeyr,siz qadinlari Allah cannata layiq bilir.Imam Huseyn(a) buyurur:”Bilin ki,sizing badanlarinizin va ruhlarinizinan ashaqi qiymati cannatdir,onu cannatdan ucuzuna satmayin”

 Cox taaassuf doquran hal budur ki,biz musalmanlar oz dinimizin qadrini bilmirik.Imam Sadiq(a)-in 1400 il bundan qabaq buyurduqu bu hadis dovrumuzla neca da ayaqlashir:”Na qadar ki,acnabilar ovladlarinizi axlaqsiz ishlara alishdirmayib,onlara Islamin axlaqini tadris edin”Biz isa Allahin hokmlarini yerina yetirmak avazina “qurban olum Allaha,asas odur ki,urak tamiz olsun”,”namaz qilmaqa vaxtim yoxdur” kimi  manasiz ifadalar ishladirik.San neca Allaha qurban olmaq istayirsan ki,saharin yuxusunu Allaha qurban eda bilmirsan?”Vaxtim yoxdur” ifadasini ela deyirsan ki,ela bil namaz qilanlar bekardir va ya onlarin ozlarina gora problemlari yoxdur.San na uzla “urayim tamizdir” deyirsan ki,Allah mahabbatindan bashqa har sheyin mahabbatini urayinda cam elamisan?Qurani Karim buyurur:”Agar onlar doqru deyirlar ki,mani sevirlar,onda qoy amrlara tabe olsunlar”

 Agar san dovrumuzdaki muxtalif mazhablarin hansini secmak icinda cashib qalmisansa Islam peyqambarinin bu hadisi sana kifayat edar:”Mandan sonar sizing aranizda qoyduqum 2 amanatdan kim uzaq dushsa yolunu azacaq.Kim onlari sevib onlara istinad etsa duzgun yoldadir.Bu amanatin biri Quran,digari isa manim Ahli Beytimdir(Xanim Fatima va 12 imam)”

 Insan gunah yollara dushmasinin va amrlara tabe olmamasinin asas sababi QIYAMAT GUNUNA inamin az olmasidir.Imam Sadiq(a) buyurur:”Agar Allahin amrlarina tabe olanlar bilsalar ki,bun agora onlari neca mukafat gozlayir-sevincdan uraklari partlayar va agar gunahkarlar bilsalar ki,gunahlarina gora onlari neca azab gozlayir-qorxudan uraklari partlayar.”Bali,insane o boyuk gunun haqiqiliyina shubha edir.Takvir surasinda Allah buyurur:”Gunash sonduyu zaman,ulduzlar tokulan zaman daqlar yerindan qopan zaman,danizlar od tutan zaman,ruhlar badanlara yaxinlashan zaman,sahifalar acilan zaman,cahannam alishdirilan zaman va cannat yaxinlashdirilan zaman-har kas ozuna na hazirladiqini bilar.”Bu Quran kalmasidir,agar san buna iinanmirsansa,demak hec Allaha inanmirsan.Qiyamata inanmayanlarin demak olar hamisi bu kalmani tez-tez ishladir:--Allah insanlarin nankorluquna balad olduqundan bu kalmani Quranin bir cox suralarinda ishladir:”Nankor insane oz yaradilishini unudaraqbiza bir missal da cakir-bu curumush sumuklari kim yenidan dirildacak?De ki,onlari ilk dafa yaradan va yeri-goyu xalq edan dirildacak.”(Yasin surasi-78-ci aya).Hamin suranin 81-ci ayasinda isa buyurulur:”Magar goylari va yeri yaradan Allah onlarin bir banzarin yaratmaqa qadir deyilmi?”

 Bas o gun gunahkarlarin qismati na olacaq?”Gunahkarlar ucun orada na bir sarinlik var,na da icmali bir shey-qaynar su,irin va qandan bashqa”(naba surasi 25-ci aya)Insanlarin coxu isa Allahin azabindan qorxmur va onlara verilan vaxti bosh sheylara sarf edirlar.Hicr surasinin 3-cu ayasinda Allah buyurur:”Qoy yeyib faydalansinlar va arzular bashlarini qatsin,tezlikla Qiyamatin na olduqunu bilarlar”Ali-Imran surasinin 178-ci aysinda isa bela buyurur:”Kafirlara verdiyimiz mohlata gora onlara xeyir olmasini olmasini sanmasinlar.Bu mohlat onlara  gunahlarini bir az da artirmalari ucun verilir,onlari aqir azab gozlayir.”Imam Rza(a) bu ayanin izahinda bela buyurur:”Bilin ki,insanlara verilan mohlat onlara verilan an boyuk azabdir.”

 Ela isa,sana verilan bu kicik omru ozuna qanimat say.Ela bu andan masuliyyatini dark edib Allaha yaxinlash.

Категория: 1 olan Allah | Добавил: scorpion (21.06.2008)
Просмотров: 12567 | Рейтинг: 5.0/1 |
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Форма входа

Поиск

Друзья сайта
Имам Махди аль-Мунтозор Д.А.Е.П. media-islam بسم الله الرحمن الرحيم 
(САЙТ ШИИТОВ ИМАМА АЛИ(мир ему!). bizim-genclik.com Kurtlar Vadisi Pusu

Статистика

Cami online: 1
Qonaqlar: 1
Istifadecilar: 0

Copyright MyCorp © 2022