Мой сайт Week-end/bazar/, 26.09.2021, 05:38
Приветствую Вас Гость
Меню сайта

Мини-чат
200

Наш опрос
Saytimizi neca dayarlandirirsiz?
Всего ответов: 36

Главная » FAQ [ Добавить вопрос ]


Tabiatshunas alimlar arasinda insanin yaranishi haqqinda 2 nazariyya movcuddur:Transforizm adlanan birinci nazariyyanin tarafdarlari bu fikirdadirlar ki,canli alam bashlangicinda bu formada olmayib.Guya ilk avval okeanin muxtalif noqtalarindaki birhuceyrali basit cansiz varliqlar xususi 1 sharaitda canli varliqa cevrilmishlar.Guya mikroskopik olcuya malik olan bu canlilarilk avval 1 novdan digarina,sonra sudan quruya,daha sonra isa qurudan havaya kecmishlar.Bu takamulun son yetkin halqasi isa insandir.
 Ikinci nazariyyaya gora isa,butun canlilar,elaca da insan ilk yaranishinda bu gunku formasinda olmushdur.Bu 2  nazariyya arasindaki mubahisalar fransiz tabiatshunasi Lamark va ingilis tabiatshunasi Darvinin yeni subutlarla cixishlarindan sonra daha da qizishmishdir.
 Arxeoloji qazintilar zamani tapilmish muxtalif dovrlara aid skletlar arasindaki oxsharliq yalniz takamul nazariyyasi ila izah olunur.Ayri-ayri dovrlara maxsus sumuklar arasinda ciddi oxsharliqlar vardir.Islam alimlari takamul nazariyyasini inkar etmir.Amma bu nazariyyani qabul etmak ucun zaruri olan dalillara da malik deyil.

Bu sual bashar tarixi boyu insanlai dushundurmushdur.Amma bu sahada arashdirma aparan aksar tatqiqatcilar,masalaya sirf fizioloji baximdn yanashmishlar.Islam dini fizioloji amillarin insan omruna tasirini nainki inkar etmir,hattabu sahada gostarishlar da verir.Insanin normal yuxu va qidalanma rejimi onun omrunun uzunluqunda ahamiyyatli rol oynayir.
 Bundan alava olaraq Muhammad(s.a.a.v.) buyurur:<Allah younda sadaqa  va qohumlari ziyarat etmak evlari abad edib,omurlari uzadar.>Bashqa yerda isa buyurur:<Ey musalmanlar,zinadan cakinin .Onun alti pis naticasi vardir ki,3-u dunyada,3-u isa axiratdadir:Zinanin dunyadaki 3 tasiri bunlardir:Insanin nurunu aparar,kasibliq gatirar,omru qisaldar.>

Ilk ulul azm peyqambar olan Nuhun(a) oz tayfasindan cakdiyi  azab-aziyyat Quranda genish sharh olunmushdur.<Biz sani ozumuz kimi insane sayiriq>deyan bu tayfa a qadar azginlashmishdi ki,hatta <qorxutdugun azabi gatir gorak>deya meydan oxuyurdu.Nahayat,Allahin azabi nazil olur va Allah <zulm edanlar barada mana muraciat etma,cunki,onlar suda boqulacaqlar.>deya Nuha(a)qarshidaki azab barada malumat verir.

 Belalikla,su Yer uzunu buruyub ,Nuhun duzaltdiyi gamini oz agushuna aldiqca azaba ducar olan tayfa dalgalar altinda gorunmaz olur.Oglunu azaba ducar olanlar icinda goran Nuhun(a) qalbinda ataliq hissi bash qaldirir.Allah dargahina uz tutub deyir:”Parvardigara,oqlum manim ailamdandir.San manim ailami bu tufandan  xilas edacayini vad vermishdin.”Istayina musbat cavab alacagina umid edan Nuh peygambara buyurulur:<O sanin ailandan deyildir.O qeyri-saleh bir amaldir.Ela isa bilmadiyin bir sheyi mandan istama.Sana cahillardan olmamagi nasihat ediram>

 Bir anliq ataliq hissina qapilmish Nuh darhal peshman oldu va Allahdan baqishlanmaq diladi.Onun duasinin qabul olunmamasi Allahin butun ishlarda adalata istinad etmasindandir.


Форма входа

Поиск

Друзья сайта
Имам Махди аль-Мунтозор Д.А.Е.П. media-islam بسم الله الرحمن الرحيم 
(САЙТ ШИИТОВ ИМАМА АЛИ(мир ему!). bizim-genclik.com Kurtlar Vadisi Pusu

Статистика

Cami online: 1
Qonaqlar: 1
Istifadecilar: 0

Copyright MyCorp © 2021